lørdag 7. mars 2009

3.Sykehus- trygd


Etter år med forsøk på juridisk bistand mot
blir jeg tilslutt tvunget til å søke økonomisk
bistand av ett eller annet slag med
begrunnelse hvorfor
Innlevert til Steinkjer trygdekontor som fullfører
overgrepet
Som resulterer i
et liv som uføretrygdet med tvangmajavatn 28-8-89

Søknad om øk.støtte/uføretrygd

Mitt problem dreide seg om et kompleks og problem
jeg hele tiden har lidt under
etter en skade og vanskene for å få hjelp for dette
utifra en feilbehandling
Da et slikt problem lett lot seg korrigere
fikk jeg beskjed om å gå gjennom en psykiater
for lettere å få hjelp
Men da jeg endelig tok mot til meg og søkte hjelp
ble dette for meg svært hemmende problemet
tatt for vrangforestillinger
Etter en time ved øre/nese/hals avd ved Namdal sykehus
i 1982 etter henvisning
fra en sosionom og psyk avd ved samme sykehus
ble hele problemet avfeid
og fikk beskjed om å vere glad i den nesen jeg hadde
som da dette problemet var
Det var ingen stor korrigering
men den uakseptable litt skjeve og høge neseryggen
jeg hadde fått etter disse skadene
klarte jeg aldri å godta
og som skapte et mindreverdighetskompleks og trasige
følelser
For andre virker vel et slikt problem som en bagatell
derfor var det vanskelig nok å søke hjelp
Hadde også før forsøkt å nevne dette problemet
ved andre legebesøk
men det ble liksom aldri helt tatt på alvor
Hadde også et brev fra sykehuset
som behandlet skaden den gangen
etter henvendelse fra mine foreldre ett år etter
om å møte for evt behandling
men det ble aldri til at jeg møtte opp
Ved skaden i 1973 fikk jeg også beskjed om
at hvis jeg senere fikk problem
skulle jeg bare komme igjen

Det ble til at jeg levde med dette problemet
men da jeg i 1978 fikk nok en forskyvning på samme sted
ble denne enda mere uakseptable neseformen
som skapte disse følelsene og vanskene
et mere betydelig problem
Og som gjorde at jeg i 1982 endelig søkte hjelp for dette

Fikk min mor til å henvende seg til sykehuset
som opererte den gangen
men vedkommende lege var forlengst sluttet
Kunne bare henvende meg til sykehuset
som jeg da hørte til under
Og etter en time ved ØNH avd
og etter to timer til en sosionom
fikk jeg istedet tilbud om å legge meg inn ved dennes
psyk avd
En slik behandling og avvisning hadde store konsekvenser
utifra hvor mye dette problemet egentlig hemmet meg
og som jeg hadde plagdes med så lenge

Og tok tilslutt imot tilbudet
og la meg inn ved denne psyk avd Namdal sykehus
Da jeg helt trodde at jeg før eller siden
ville få hjelp for dette problemet
som var det eneste jeg plagdes med og søkte hjelp for
Klarte ikke å forestille meg noe annet
Selv om jeg ikke plagdes slik med nervene
blir jeg på denne avdelingen
Itillegg til disse stadige bekjempende og ødeleggende
samtalene med legene
blir også satt på tablettene Largatil
som fører til mareritt og grusomme drømmetilstander

Etterhvert fikk en slik ødeleggende feilbehandling
store konsekvenser
med uttallige innleggelser på psyk avd Namdal
og senere Innhered sykehus etter att jeg flytter
og etter stadige kuttinger i håndleddet
under alkoholpåvirkning
Som etterhvert ble oftere og et symtom og resultat
av denne feilbehandlingen
Der mitt problem hele tiden ble benektet og feilframstillt
Ble på en måte avhengig av en slik destruktivitet
utifra at sykehuset slik blir den eneste
som kan gi meg hjelp og forståelse for dette problemet

Hele tiden blir feilbehandlingen med deres diagnoser
som de helt fra starten av forsøker lure på meg
bla skjult bak tabletter og sykehusopphold
Var så naiv og trodde
at jeg før eller siden ville få hjelp for dette problemet
som var det eneste jeg plagdes med

Etterhvert klarte jeg ikke å komme ut av
denne destruktive sirkelen denne feibehandlingen førte til
Søkte stadig tilbake og ble utskrevet
Det eneste jeg etterhvert tenker på
er å søke meg tilbake igjen ved å kutte meg i håndleddet
under alkoholpåvirkning
Da jeg ville ut av denne situasjonen
dette førte meg inn i.
Visste jo hele tiden hvor galt alt var
og dette etterhvert ødeleggnde forholdet og spillet
mellom meg og sykehuset
der mitt problem og da hele min situasjon
slik blir feilframstilt
Trodde jo ikke at dette ble gjort bevisst
men at disse ikke forstod
og at jeg før eller senere ville få hjelp
for det jeg plagdes med
Ved Namdal sykehus der denne feilbehandlingen begynte
var det da ingen overlege

Ble etter nesten ett år utifra en slik feilbehandling
sendt til Østmarka sykehus i Trondheim med politi
etter en alvolig
kutting i handleddet for å få rett hjelp
Der ble jeg i en uke da jeg ikke var slik
og ikke plagdes med nervene,
selv om jeg ved Namdal sykehus ble behandlet for
paranoide vrangforestillinger omkring min nese
Også opplysninger fra en resept og ett apotek
omkring 300 Largatiltabletter
viser også denne massive feilbehandlingen
mitt problem fikk i starten og senere
Selv om sykehuset etterpå
feilframstiler meg med en helt annn diagnose
der det bla blir vedlagt et brev skrevet av meg
der jeg skulle skrive mine plager
etter først å få beskjed om helt å sjå bort ifra mitt problem
Dette var jo vrangforestilling
og som jeg nesten ikke fikk lov å snakke om

Fikk også etterhvert sosiale problem
Måtte også tidlig si opp mitt arbeid ved Nebb i Oslo
Ble mye avhengig av mine foreldre
som en konsekvens av denne feilbehandlingen
og som sykehus og journalen nå legger all skyld på
som årsak til mitt forsvar og handlinger
og en slik diagnose som jeg nå blir framstillt med
Utifra en slik vanskelig situasjon
som det etterhvert kunne se ut som
ble mitt problem og min hjelp mot dette
gjort til noe usannsylig
Men dette var det eneste jeg plagdes med
og søkte hjelp for

Fikk sydd inn antabus i juni 1986
Ikke fordi jeg er alkoholiker
som ifølge sykehusjournalen
Gikk ikke på fylla som jeg hele tiden blir feilframstillt
Nyter alkohol for å klare å søke meg tilbake til sykehuset
med kuttinger i håndleddet
En protest og for å få hjelp for mitt problem
og den feilbehandlingen og hva den førte til
Antabus var det som skulle til
og som gjorde at jeg klarte å komme ut av
denne vonde sirkelen og tankene omkring dette

Forstod etterhvert at jeg aldri der
ville få hjelp for dette problemet
Da også legen i denne tiden en Breckne Nilsen
oppsøkte meg hjemme tre ganger iløpet av kort tid
og prøver å få meg tilbake
ved å framstille hvor fint alt var blitt på avd
og bla ny ungdomsavd ved sykehuset osv
Og den andre gangen ville han ha meg til
å ta ablettene Trilafon
Senere i journalen er tablettene Largatil
og marerittene utav disse
byttet ut med tablettene Trilafon
som jeg aldri har fått
men som senere skal bli deres våpen sprøyte og tvang
På sin måte klarte også legn å gjøre meg oppmerksom på
att antabusen var gått ut
Hadde blitt fortald at den satt i ett år
og det var jeg innstillt og trodde på

Begynte no å forstå at sykehuset
ikke hadde til hensikt å hjelpe meg med mitt problem
og at de å ikke klart å skjule alt bak
tabletter og sykehusopphold
Under disse hjemmebesøkene
ville også legen ha meg som dagpasient
om jeg skulle søke arbeid
Det ante meg også litt hvorfor jeg var den eneste pasienten
som hadde en ordning liksom
fast plass og kunne komme og gå når jeg ville
slik kom jeg vanskeligere ut av dette
Dette ble jo også bukt mot meg av enkelte pleiere
Hvor fint jeg hadde det
og at det var ingen som liksom hadde det så fint og greit
som meg osv.
Samtidig ble jeg tilbudt
og fikk ny lege stadig for å få ny tillit og nytt håp
og som gjorde at jeg ble i dette i lang tid

I tiden etter dette
fikk jeg beskjed om å ringe legen og sykehuset hver mnd
for å få sykemlding
for å få utbetalt attf.trygd

Utifra disse samtalene
og et brev jeg fikk
der jeg ville ha en utgreiing om min situasjon
blir jeg nå fullt klar over hvor feilaktig
alt nå framstilles

Utifra dette fikk jeg adressen til Norsk pasientforening
via trygdekontoret
og skrev et brev om hjelp i nov 1986
Gjennom disse og deres advokat
får jeg tilsendt journalene fra Namdal og Innherred sykehus
som jeg returnerer med mine kommentarer
En forferdelig opplevelse
Den første feilframstiller alt med diagnosen Nevrosa Depressiva
og den andre journalen fra Innherred sykehus
feiframstiller alt med diagnosen Karakter Neurose
med paranoide vrangforestillinger
og at jeg hadde erklært sykehuset som fiende
Til tross for at jeg hele tiden etterpå
måtte ringe sykehuset for å få
sykmelding og attføring

Slik forsetter de feilbehandlingen etterpå
utifra en slik destruktiv vrangframstilling
og alle vanskene dette fører med seg
I et forsøk på å dekke over alles ansvar
og denne massive feilbehandlingen
som nesten tok livet av meg
Da jeg aldri har hatt
eller har symtom på noen slik lidelse og ikke er slik
Begge journalene feilframstiller alt med disse diagnosene
der både min personlige og seksuelle karakter
slik blir fordreid
Diagnosene bygger også på
helt forskjellige personligheter og familieforhold
Også min seksuelle karakter blir feilframstillt
for også å legge det til grunn som årsak
etter at jeg flytter hjemmefra
Alt dette
sammen med at jeg også framstilles med alkoholproblem
og som alkoholiker
for å dekke over feilbehandlingen av meg og mitt problem
og konsekvensene dette får
Da journalene består av en slik omfattende feilframstilling
har det liten hensikt å skrive om alt dette
Hver setning og hendelse blir bare feilframstillt
for å framstille meg med en slik diagnose og da personlighet
Med bla ord som
avvisende spontan stressa urolig agressiv fientlig
skjelvenhet uro irritabel
frustrert trassig anspent osv osv
Som de senere har byttet ut med
helt andre diagnoser og fine ord
Og via en 20 årsperiode etterpå i disses overgrep
med bla 100 vis av brev med disse fire verba
alvorlig kronisk sinnslidelse
psykose
ingen sykdomsinnsikt
og fungerer stabilt ved medikasjon
og lagt disse i min postkasse dagen før alle helger og høgtider
Der dette har vært det grunnleggende traumatiske for meg
det må jeg innrømme mot alt og alle andre overgrep

Det er så vanskelig å forstå at dette lar seg gjøre
når min "lidelse" hele tiden
liksom var denne "vrangforestillingen" med nesen
og som slik hele tiden ble feilbehandlet
Mot slutten blir jeg også innkallt
til en ny ass overleg ved Innh.sykehus
det vanlige dagen før helga
bare for å benekte og fortelle meg
at jeg aldri hadde hatt problem med nesen som han sa
De psykiske belastningene av dette var store
Samtidig blir no alt etterpå feilframstillt
og som skaper enda større vansker
og som jeg senere utifra en manglende hjelp
ikke forståt lar seg gjøre og får fortsette
da dette og alt forlengst er bevist
Jeg er beviset
Der hele problemstillingen etterpå
i sykehusjournalene omkring mitt problem,
er snudd på hode
der det er sykehuset som har villet hjelpe
og jeg hadde nektet
For utifra denne diagnosen
skal jeg liksom ikke klare å beskrive mine plager
som det også står i journalen
og at legen hjelper meg med å sette ord på disse
Selv om jeg i 1984 skrev et brev til kontrollkommisjonen
omkring denne feilbehandlingen av meg og mitt problem
og som beviser hele denne feilframstillingen
utifra en slik feilaktig diagnose
der jeg og hele min situasjon
slik blir feilframstillt
Der også mitt problem feilframstilles
i uttallige ord og formuleringer
Alt dette blir slik feilframstilt
utifra en slik diagnose
som da mine foreldre skal være årsak til
og som da også skal være årsak til min selvmutilerende adferd
for å protestere uten å vere klar over hva
som det står i journalen
Utifra denne feilbehandlingen og konsekvensene
med bla disse sosiale problemene som også etterhvert oppstod
der forholda hjemme også ble mye vanskelig
forsøker jeg å komme ut av situsjonn
og protestere med samme reakjsonsmønster
Kuttinger i håndleddet under alkoholpåvirkning
og som da mine foreldre skal være årsak til.
Mange ganger blir jeg heller ikke innlagt ved disse reaksjonene
Ble da presset til å dra hjem til mine foreldre
der det etterhvert blir vanskeligere
Forhold som nå blir lagt til grunn som årsak
Men alt dette var jo konsekvenser
av denne feilbehandlingen jeg og mitt problem fikk

På samme måte utifra den samme feilaktige diagnosen
blir mitt forhold til en jente også helt feilaktig framstilt
Dette forholdet blir så lagt til grunn for
mine reakjsoner og problem
etter at jeg klarte å skaffe meg et sted å bo
og flyttet hjemmefra
Selv om jeg har vært sammen med uttallige jenter før
var dette forholdet noe nytt for meg
Bla står det i journalen at min gode form
var et vendepunkt etter den sterke emosjonelle reakjonen
med henne
og at forholdet forandret seg
fra et seksualangstproblem til et kameratslig forhold
Selv om jeg hadde et normalt forhold til henne da
og har det enda
står det i sykehusjournalen at forholdet
- en betydelig belastning - tok ett endelig farvel med henne osv

Det ble etterhvert mange innleggelser
da jeg på en måte ble avhengig av en slik feilbehandling
for å få hjelp for mitt problem
Jeg har jo store og normale forutsetninger
om jeg fikk hjelp til dette problemet
som skapte mine vansker
I journalen står det også at jeg hadde nektet psykoterapi
Men jeg var jo med på alt i dette ødeleggende spillet
som en ny ass overlege Sexton kalte det
som for meg var å få hjelp for dette hemmende problemet
og problemene og følelsene det skapte
Uttalige ganger kuttet jeg meg i handleddet
under alkoholpåvirkning for å forsøke oppnå hjelp
både før og etter at jeg oppsøkte sykehuset
Forstod ikke da at de aldri hadde til hensikt å hjelpe
Mange ganger kom jeg heller ikke inn
Ble kastet i fyllearrestn flere ganger med åpne sår
Også bevisstløs etter store blodtap
Sykehusjournalene beskriver ingenting
slik situasjonen egentlig var
Utifra denne feiframstillingen i journalene
skal jeg liksom være innlagt
bli utskrevet og etter ei stund bli dårlig igjen
De forsøker lage et psykiatrisk mønster utav det
Derfor er også halvparten av alle innleggelsene utelatt
Det lages liksom en regelmessighet ut av det hele
Men slik var det ikke
Selv om jeg for omgivelsene var innlagt på paragraf
og framstilt slik
kunne jeg for det meste gå når jeg ville
bare for å søke meg tilbake samme dag eller noen dager etter
Forstår ikke hvordan jeg klarte det
men det eneste jeg tenkte på var å nyte alkohol
for å klare å kutte meg i handleddet for å forsøke igjen
og få hjelp for mitt problem
Som skapte så store vansker for meg da og i hele tenåra
Trodde jo hele tiden sykehuset ikke forstod

Skrev brev til kontrollkommisjonen i 1984
omkring mitt problem og denne feilbehandlingen
Men vedkommende i kontrollkommisjonen
hadde gjort seg opp sykehusets og legens mening
lenge før han snakker med meg
og ingen av de andre fikk heller ingen mulighet
til å komme med innvendinger
selv om dette ble forsøkt
Dette var et psykisk og mentalt problem
så lenge jeg kutter meg slik i handleddet
Men dette var jo et symtom på denne feilbehandlingen
og slik kom jeg aldri utav dette og denne situasjonen
Også mitt brev til kontrollkommisjonen
beviser sykehusets feiframstilling
der jeg liksom skal ha paranoide vrangforestillinger
omkring min nese som det står
Og uttallige feilframstillinger omkring mitt problem
med formuleringer som
--store komplekser pga nesa hvor inngrepet skal utføres--
Mitt brev til kontrollkommisjonen beviser
hvordan sykehuset feilframstiller alt slik
og at jeg liksom heller ikke kan anngi hva jeg vil ha gjort
med nesa i ord som det også står

Etter at jeg nå søker hjelp mot
er nå sykehuset enig i mitt problem
Slik forsøker de å fremme både mitt fysiske problem
og en psykisk diagnose
Selv om jeg ikke er slik
og aldri har hatt symtom på en slik diagnose

Var også i kontakt med en psykiater Vogt Thingstad
ved Regionsykehuset i Trondheim i denne tiden
og hun kunne ikke forstå hvorfor
jeg ikke hadde og fikk hjelp for dette problemet
Det var jo dette som var mitt problem
og hun forstod dette
og skulle gjøre alt for at jeg skulle få hjelp
Og fikk jeg ikke hjelp et sted
var det bare å forsøke en annen som hun sa
Men etter denne timen og en ny samtale
gjør også hun helt helomvending
Så lenge jeg kuttet meg i håndleddet
var dette problemet et mentalt og psykisk problem
Dette hadde jo blitt et symtom og konsekvens av
denne feilbhandlingen jeg møtte overalt
Og som skaper et stadig vanskeligere tilvære
med stadige nye skader i håndleddet for å få rett hjelp
og komme utav dette
Da jeg hadde den oppfatning at sykehuset
nå var den eneste som kunne gi hjelp mot dette

Og alt dette blir no etterpå feilframstillt av sykehuset
etter at jeg kommer meg utav og gjennom år etterpå
ved egen hjelp
forsøker finne meg selv igjen
der alle nå er enige i mitt problem
pluss at jeg blir forsøkt pålura en psykiatrisk diagnose
Slikt er vanskelig å forstå
samtidig som man for ettertid
må leve med alle vanskene
en slik forferdelig feiframstilling skaper
uten å få nødvendig hjelp mot

Samtidig blir disse vrangframstillingene
med sykehuset som fiende
skapt utifra sykehusjournalens siste innleggelse
men som i virkeligheten var den nest siste
I sykehusjournalen står det
at jeg forlot avdelingen 29-6-86
og siden har de ikke hørt fra meg
Selv om jeg fikk og har en resept fra min siste innleggelse
da avd tok sommerferie den 10-7-86
og som er en av mange innleggelser sykehuset utelukker
for å feilframstille alt med en slik diagnose
og for å få til sitt psykiatriske mønster

Under en samtale med avd. overlege i slutten av 1984
der begge mine foreldre var tilstede
blir det sagt at kanskje hadde de likevel tatt feil
Disse skulle no skrive til rikshospitalet i Oslo
der vedkommnde overlege
før hadde jobbet og hadde gode kontakter

I løpet av denne tiden
utifra en slik destruktiv feilbehandling
fikk jeg også store sosiale problem
Skapte også vansker mellom meg og min familie
og gjorde det ettehvert vanskelig å bo der
Da jeg heller aldri fikk hjelp til bolig
ble jeg tilslutt tvunget til å bo i min bil
Og utifra en slik feilbehandling og hva den førte til
ble tilværelsen svært vanskelig
Slik blir jeg framstilt som det store problemet
med en slik diagnose
og en som ikke fungerer og klarer å ta vare på seg selv
slik også i sykehusets brev til rikshospitalet
selv om det senere i journalen
blir skapt en syndebukkrolle for meg hjemme
som da liksom skal være en av mange årsaker

Midt i denne vanskeligste tiden
utifra den verste feilbehandlingen
og like etter at jeg også hadde mistet førerkortet
fikk jeg time ved rikshospitalet
Hadde da fått bo i en forfallen campinghytte
og fikk utbetalt kr 20 om dagen fra sosialkontoret
og hadde hverken mat eller klær eller toalettsaker
Og var svært langt nede
Utifra denne situasjonen som vanskelig lar seg beskrive
klarte jeg ikke og hadde heller ingen hensikt
å møte ved min time ved Rikshospitalet
da det for meg hadde så stor betydning
Dette blir helt feilframstillt fra sykehuset

Fikk ny time ved rikshospitalet
med anna oppbekking
som resulterte i at jeg nå endelig skulle få behandling
for det jeg plagdes med

Like før hadde jeg som vanlig fått ny lege
ved denne psyk.avd
som på sin destruktive måte
med bla feilframstillinger og tillit om hverandre
og som gjorde at jeg etter operasjonen
ikke kom meg utav

Operasjonen gjør formen på nesen mere akseptabel
og problemene og følelsene dette skaper blir mye borte
Blir åpnere og tryggere både på meg selv og omgivelsene
Noe alle ser og kommenterer
Får jo nå rett behandling for det jeg plages med
Får beskjed ved Rikshospitalet
at jeg skulle vente ett år
før det endelige resultatet og kontroll

Ser etter ei tid
at denne uakseptable litt høge neseryggen
som skaper mine negative følelser og vansker
enda var til stede
Samtidig var det blitt unnlatt å hjelpe
med ett skjemmende arr
som gjorde dette problemet bare verre
Dette skjulte jeg med en spesiell dekkrem
som jeg vasket av hver dag med såpe
og som tilslutt førte til
at huden ble svært uttørret og rød
Skriver dette for å forklare
hvorfor jeg ikke kom meg ut av denne situasjonen da
Hadde gjort det
om jeg nå hadde fått fullverdig hjelp for dette problemet
som igjen var det eneste jeg plagdes med
Men istedet blir jeg dratt inn i
en enda verre feilbehandling
med bla en ny lege utifra en halveis hjelp for mitt problem
Før hadde det mere gått på
å feilframstille mitt problem og min situasjon
Nå blir problemet benektet
Blir innkallt til en ny ass overlege Sexton ved avdelingen
bare for å bli fortalt
at jeg aldri hadde hatt problem med nesen
Utifra at dette var mine vansker og plage
skapte hele denne planmessige
og helhetlige feilbehandlingn omkring meg og mitt problem
grusom stor destruktivitet
som hele tiden gikk ut over meg selv med disse stadige
kuttingene i håndleddet som et rop om hjelp
Da også de fleste jeg hadde et mere nært forhold til
etter operasjonen
sluttet ved avdelingen eller ble overflyttet
kom det også nye mennesker inn
Og som da liksom ikke såg forskjell på rett og galt
og resultatet av en slik rett behandling
Snakket lite med disse om mitt problem
og behandlingen jeg og problemet hele tiden får fra legene
og en del av pleierne
Jeg hadde nå liksom fått en opersjon
og forstod at jeg liksom ikke kunne kreve mere
For legene fortalde meg bla
at dette var et spill mellom meg og sykehuset
og at dette var kun for at jeg skulle få viljen min osv

Havnet nå i den samme situasjonen
utifra den samme hjernevaskende feilbehandlingen
utifra et forsatt problem
Og som jeg da ikke kom meg utav
Samtidig blir det i sykehusjournalen framstillt
at legen hadde spurd meg om å fjerne ett arr
men at jeg hadde nektet
Selv om det er neseformen
som skaper disse følelsene og vanskene
søkte jeg også hele tiden om å få fjernet dette arret
Dette viser jo også da at det var
og er mere å gjøre for å hjelpe mot dette problemet
I journalen står det også
at jeg har ringt Rikshospitalet og vedkommende lege der
flere ganger
Ringte dit en gang og fikk da en kontrolltime
i januar 1986
Fikk også da dekkt reisen av trygdekontoret
selv om nå blir gjort på en helt annen motarbeidende måte

Da vedkommende lege Bretteville
kom mot slutten av dagen der jeg tolmodig hadde sittet og ventet
var jo slik det også startet som beskreve
fikk jeg beskjed om
at det ikke ble tatt imot pasienter til konsultasjon på fredager
men fikk likevel komme inn.
Dette resulterte ikke til mere hjelp
Om å få behandlet også dette arret
ble det sagt at da ville jeg likevel få et nytt arr
så det hadde ingen hensikt
I sykehusjournalene fra Innherred sykehus står det
at jeg hadde nektet om å
fjerne dette arret etter forespørsel fra legen
og at også vedkommende lege ved Rikshospitalet
ikke kan svare på om det er mere å gjøre
før han har sett meg
Skal da liksom ikke ha vært til kontroll der
Det er vanskelig å forstå att dette lar seg gjøre
da det var jeg som hele tiden kjempet slik
for å få denne hjelpen som journalen etterpå tilskriver
legene.

Etter at jeg hadde sendt
alle papirene journalene og kommentarer
til pasientforeningens advokat Asbøll
etter henvisning fra Norsk Pasientforning
utifra min søknad dit
etter at disse først hadde fått fullmakt til å innhente journalen
begynte jeg etterhvert å bli mye løsrevet
fra alt dette feilaktige omkring meg og min situasjon
og hele denne feilbehandlingen
jeg nå hadde kommet meg ut av og bort fra

Søkte meg etter ei tid
inn ved en attføringsbedrift Innhered Produkter
og kanskje da få arbeid der
fram til juridisk hjelp mot dene feilframstillingn
en hjelp som også for ettertid fortsettende skal ødelegge livet
Etter at jeg etterhvert begynte å godta min nese
Hadde fått en ny krem som også hadde gjort
huden mye bedre og problemet mye mindre
Etter tre besøk på arbeidskontoret til en ny attføringskonsulent
i løpet av en måned
skulle denne ha sendt søknad ang et kurs
ved denne attføringsbedriften
og jeg skulle få svar
Men da dette uteble søkte jeg selv
og da hadde det ikke blitt sendt noen søknad derifra
Og samme dag jeg får beskjed om arbeid der
etter endt elektrokurs
får jeg brev fra sykehuset
No skulle disse søke uføretygd
da all annen hjelp før liksom ikke hadde ført fram
Utifra en feilframstilling
som også etterpå blir gjort omkring dette,
er det ikke jeg som plutslig søker arbeid
etter sykehusets utspill om uføretrygd
men omvendt

Jobbet ved denne bedriften i 8 måneder
Som hele tiden skaper en uholdbar situasjon
utifra dette feilaktige grunnlaget
disse ikke vil påpeke
Istedet forsøkes jeg skvises ut på forskjellige måter
og som slik tvinger meg tilslutt å slutte
Der jeg under hele oppholdet
forsøker å få disse til å påvise min situasjon slik den er
uten psykiske vansker
men et ressursterkt arbeidsfør normalt meneske
Istedet blir det også etterhvert
forsøkt provosert fram reakjsoner på forskjellige vis
og utifra alt skapes holdninger
Som setter sitt preg
selv om jeg hever meg mye over slikt
Arbeidet også hele tiden i en åpen og vanlig arbeidsplass
og ikke en vernet avd som det kan se ut som fra alle papirer
Og dette skal man liksom ikke påpeke
Istedet henviser vedtaket gjort av attføringsutvalget ved bedriften
bare til en jurisk instans
Og da jeg slik tilslutt blir presset til å slutte
fritar alle seg for ansvar i å påpeke
disse ødeleggende openlyse feil

Der denne bedriften henviser til en juridisk instans
etter først å skvise meg ut
og der en advokat etterpå henviser til ett attføringsopplegg igjen
og driv meg inn i en vanvittig og avhengig situasjon

der dette ble et skille for meg
istedet for å hjelpe meg inn i arbeid igjen
blir jeg her tvunget inn i et liv som ufør

Ved mitt opphold der
ble det også gjort et nytt vedtak med forandringen
attf. under medisinsk behandling til yrkesmessig attføring
selv om min situasjon hele tiden var og er den samme
og som gjør at jeg mister trygden og hele livsgrunnlaget
da jeg slutter utifra vanskene som ble skapet
Og som nå tvinger meg inn i en fortsettende destruktiv kamp
for å få utbetalt penger til livopphold

I januar 1988 søker jeg Norsk pasientforening
og disses advokat Asbøll
om også hjelp angående dette økonomiske
da de nå hadde fått tilsendt alle journaler
også fra denne attf.bedriften
og alle brev og papir med opplysninger
omkring denne beviselige feilbehandlingen
og feilframstillingen og alle vanskene utifra dette

Får en time hos dene advokaten tre mnd etter
Utifra vanskene som da er
ser jeg fram til denne timen og hjelp
Men dagen før denne timen
får jeg tilsendt et nytt brev
der timen var avlyst
Ny time var satt opp samme dag og en time før før jeg får brevet
Så den nye timen hadde da allerede vært
Og i brevet stod det at om denne timen ikke passet
skulle jeg kontakte vedkommende advokat
som var å treffe på et hotell
Dette var starten
på en slik også destruktiv behandling fra denne advokaten
som resulterte i en enorm psykisk påkjenning
med stadig ny brevskriving om hjelp
utifra et meningsløst press
og en vanskelig situasjon som da blir skapt

Etter dene avlyste timen fikk jeg ny time
Denne gangen en tlf.konferanse
som han kaller det
som også ble avlyst grunnet sykdom.
Fikk etter dette beskjed om å ringe vedkommende advokat
der jeg ble fortalt at dette økonomiske
hadde sammenheng med dette feilaktige fra sykehuset
og at dette måtte tas samlet
Noe jeg selvsagt vet og forstår
Etter at jeg fikk en ny telefonkonferanse
skulle det bli sendt et brev til sosialkontoret
på mitt hjemsted Verdal
der jeg måtte få utbetalt penger til livsopphold og husleie
utifra lov om sosial omsorg
og utifra dette feilaktige jeg søkte hjelp mot
og vanskene utifra dette
Istedet for nå å få den hjelpen utifra min situasjon
blir det hele tiden også fra soasialkontoret
nå presset utifra et feilaktig grunnlag med jevne mellomrom
bla med vedtak og vilkår lege/attføring for å få livsopphold
Der vilkåra noen ganger gjaldt og noen ganger ikke
alt ettersom hva jeg gjorde
og ytret til min familie for å få støtte der
Slik skaper de påny også vansker
mot meg ved hjelp av min familie
utifra en ellers negativ påvirkning
Og som sammen med vanskene i omgivelsene og der jeg bodde
skaper et meningsløst press
Og utifra at ingenting blir gjort for å gi juridisk hjelp
Der advokaten nå etter to år
legger skylden på manglende respons
fra en av hans kontakter overlege Reppesgaard i Trondheim
Etter nok en time hos denne advokaten den 3-6-88
der vedkommende får sosialkontorets vedtak
og et håndskrevet brev fra sosialkontorets saksbehandler
omkring dette vilkår attføring for å få hjelp
Skulle da sende et nytt brev til sosialkontoret
som resulterte i nytt vedtak med
vilkår attføring
Et vedtak som det ble sendt kopi av til denne advokaten
Senere får jeg brev fra denne
om at han ikke har fått disse dokumentene og
at jeg må sende disse om han skal gå videre med saken
Slik forsetter jeg å bli konfrontert med
en kontinuerlig destruktivitet utifra nå økonomisk avhegighet

Utifra dette siste vedtaket
med vilkår attføring for å få livsopphold
ble jeg tilslutt tvunget til å flytte midlertidig fra min bopel
utifra også de andre vanskene som blir skapt
Etter dette blir det da gjort et nytt vedtak
med vilkår hjelp at jeg måtte opholde meg i kommunen
Men det var jo derfor jeg måtte flytte på meg
at jeg ikke fikk hjelp.
Dette ble selvsagt helt feilfamstillt for min familie
Flyttet da tilbake til disse samme vanskene
Fikk no hjelp til livsopphold og husleie en kort stund
For igjen å få ny time
der den samme saksbehandleren fortsetter med
å presse med bla attføring
og at jeg liksom hadde rettigheter osv.
Noe jeg ikke har så lenge ingen tar ansvar
i å påpeke min situasjon slik den er
Ble jo presset ut av attføringen og fratatt min attføringsstønad
Og dette hadde sosialkontoret fått opplysninger om
og måtte no få stønad til livsopphold og
husleie fram til jeg fikk juridisk bistand
som attføringsbedriften også påpekte
Skrev under på en fjerde søknad som var likedan
Livsopphold og husleie som var 600 kroner for min hybel
fram til jeg fikk denne hjelpen
Og trodde nå at jeg ville få dette uten flere vansker
Da jeg møtte opp i januar 1989 fikk jeg livsopphold
men husleien ble ikke betalt
men skulle få en ny time hos denne saksbehandleren
selv om jeg nettopp
hadde hatt time og skrevet ny søknad
om å få dekkt disse to utgiftene
Da jeg nå ikke orket mere av denne destruktive problematikken
omkring disse to utgiftene
betalte jeg selv husleieregningen for januar
med livsoppholdpengne
da den forlengst skulle vere betalt
Husverten gikk jo også rundt og presset opp mot dette
Fikk etter dette et nytt vedtak
der jeg fikk livsopphold ut januar 1989
Som vilkår for ytterligere hjelp måtte jeg kontakte lege attføring
for å få avklart attføring eller arbeid.
Tiltross for alle opplysninger dokumentasjon
og det som blir og ble sagt også ved min time den 19-12-88
og helt i strid med denne søknaden som jeg måtte
skrive under på.
Utifra forrige gangs feilframstilling omkring et slikt vedtak
der et slikt vilkår ikke var noe å bry seg med
og at det var jeg som liksom laget problem av det
ved ikke å møte opp
så møtte jeg denne gangen opp som vanlig
For å få utbetalt livsopphold
som jeg er så avhngig av i min situasjon
Men denne gangen blir det først krevd nytt vedtak
og det var no greitt
Så blir jeg spurd om vilkårene i dette siste vedtaket er oppfyllt
og at det ikke ble gjort flere vedtak
før disse vilkårene ble oppfylt
Men jeg kunne godt få en ny time

Fikk etter dette min far
til å bli med til sosialkontoret for å få denne stønaden
til husleie og livsopphold som jeg også hadde krav på
Det som før var blitt sagt
om at det ikke ble gjort flere vedtak
om ikke vilkårene ble innfridd
blir nå benektet
Nå skulle jeg få skrive under en ny søknad
Og det var no greit bare jeg fikk penger til livsopphold
Etter en del venting kom det beskjed om
at jeg hadde fått ny saksbehandler
og som ikke kjente min sak
Etter enda en stund hadde ingen tid
og fikk deretter ny time 14 dager senere

I mellomtiden får jeg avtalt ny tlf time
til denne advokaten den 17-2-89
der jeg igjen la fram disse vanskene som skapes
utifra en slik manglende hjelp
utifra en slik beviselig feiframstilling fra sykehuset
noe også denne advokaten påpekte ved en timeavtale
Dette blir nå benektet
og skylder fortsatt på manglende respons
fra hans overlege Reppesgaard
og at denne er overlege og hadde mye å gjøre osv
Nå skulle han kontakte en annen kontakt han hadde
og jeg skulle få beskjed
Får no fra denne advokaten tilsendt
en kopi av nok et brev til dette sosialkontoret
angående manglende utbetaling
av mine sosiale trygdeytelser
og sosialkontorets behandling av denne saken iframtiden
og at jeg imellomtiden må få støtte til livsopphold
Men det er jo utbetaling av livsopphold
fram til juridisk hjelp jeg søker
Hjelp mot denne feilframstillingen
som bla hindrer meg i å søke arbeid liv og utfoldelse
Noe annet har jeg vel heller ikke krav på
da jeg ikke er slik og heller ikke har symtomer
på disse lidelsene
Istedet for å påvise min situasjon slik den er
blir også all hjelp liksom feilframstilt
utifra den samme feiframstillingen fra sykehuset.
Til tross for mine brev om hjelp utifra min situasjon
som også denne advokaten nå kjenner til
og som i tillegg har alle papirene
omkring dette beviselige feilaktige
og vanskene utifra

Tilslutt blir det presset fram en medisinsk vurdering
fra en lege Odd Storsæther på Østmarka i Trondheim
utifra en slik feilframstilling alle dekker over
Etter å ha returnert denne medisinske vurderingen
ventet jeg i to nye mnd
på en ny tlf konferanse den 9-6-89
som jeg først hadde fått brev om
Da han spurde om jeg var enig i denne medisinske vurderingen
som var utifra sykehusets feilframstillinger
og om jeg var enig i å søke økonomisk hjelp utifra denne
henviste jeg igjen til mitt brev
og til å gi juridisk bistand mot dette
som han no hadde alle papir og dokumenter omkring
Men jeg måtte ikke ta den tonen der
Nå skulle han om jeg ville få en time
til vedkommende person
som hadde skrevet denne medisinske vurderingen
og som han kjente godt og hadde hatt kontakt med lenge
som han sa
Eller å avslutte og sende mine papir tilbake som han og sa
Det var alternativet
Fortsette å bli dratt inn i eller avslutte
De skriver først en ny feilframstilling
som jeg blir konfrontert med
og etterpå skal jeg få ny time til vedkommende
Og drar meg stadig inn i ny brevskriving
omkring stadig nye feilframstillinger
Får no nytt brev fra denne advokaten
der han liksom redegjorde for disse
nye problemstillingene
som jeg allerede hadde svart på utifra denne medisinske redegjørelsen
Nå ba han meg igjen skrive nytt brev
om jeg var enig i bla å søke meg til et
attføringsinstitutt
og om jeg var enig i at han igjen skulle gjøre
en henvendelse via det lokale sosialkontor om økonomisk hjelp
utifra dette feilaktige grunnlaget
Skrev tilbake at jeg måtte få juridisk bistand
utifra min situasjon
mot dette beviselige feilaktige fra sykehuset
som alle og attføringen dekker over
Der de alle bare henviser til en juridisk instans
Etter denne tlf konferansen
og disse nye vanskene rundt denne vurderingen
skulle jeg nå få time til denne legen

Utifra en forsatt manglende og feil hjelp
kontakter jeg igjen Norsk Pasientforening om råd
da jeg hadde skrevet min søknad dit
og blitt henvist til denne deres advokaten
Får da opplyst at vedkommende advokat
har blandet sammen sin advokatpraksis og Norsk Pasientforening
Selv om min søknad og rekomanderte brev
var sendt til Norsk Pasientforening
Det eneste rådet jeg fikk var å finne meg en ny advokat
om jeg ikke var fornøyd.
Kunne også skrive en ny henvendelse dit om hjelp. Puuhh
Der disse no hadde fått ny adresse
og advokaten ville de ikke lenger ha noe med å gjøre
da han skal trenere saker for å få mere penger ut av systemet
som de sa
men som samtidig har store negative konsekvenser for meg
Etter denne samtalen med Norsk Pasientforening
og da jeg ikke mottok noen melding om time
til denne legen Odd Storsæther
ringer jeg nå vedkommende lege selv
Der jeg nå får time den 26-6-89 kl 19.30 på Østmarka sykehus
der han jobber
og der jeg hadde vært før som han sa
Svarte igjen at jeg var der i seks dager
og ble utskrevet da jeg ikke var slik
og ikke har symtom på noen slik lidelse

Og denne timen ble bare den samme destruktiviteten
der alt gikk på
at jeg skulle forklare og hva jeg ville gang på gang
utifra forstår ikke
og å bortforklare alt med stadige feilframstillinger
og at ingenting er bevist og galt liksom
Og gjentok stadig spørsmålene jeg allerede hadde besvart
En grusom opplevelse.
Da både min situasjon og denne feilbehandlingen
og feilframstillingen forlengst er belyst og bevist
må jeg enda etter 3 år forklare om og om igjen
mot dette bekjempende og manglende hjelp
Det er andre
som forlengst skulle blitt stillt til ansvar
for å svare for seg og forklare
Det er ikke jeg lenger som skal stå til ansvar
ovenfor slike som selv gjør seg skyldig i overgrep

Timen i Trondheim blir nå helt fordreid
i etterfølgende brev fra denne advokaten
Utifra nok en feilframstilling fra denne legen
får jeg også et nytt brev fra denne advokaten
som skriver at jeg skulle ha gitt utrykk for
at jeg ville skaffe meg ny advokat
og om dette var riktig og at han ville ha dette skriftlig
Og at min situasjon liksom
var et resultat av min håpløse og "sjuke" kamp for å få hjelp
Etter å ha besvart også dette brevet
der jeg igjen ber om juridisk bistand
som jeg har søkt og betalt for
istedet for stadige nye overgrep med stadige nye feilframstillinger.
Som ikke lenger er hensikt og kommentere
Henviser igjen bla til dette beviselige mitt brev til kontrollkommisjonen
som beskreve
mine 8 mnd ved attføringen som henviser til en juridisk instans

Etter noen uker får jeg nok et brev fra denne advokaten
Takker som før høfligst for svaret
men kunne ikke se at jeg hadde besvart hans
forrige brev
og at jeg nå måtte oppsøke ny lege for å søke uføretrygd
Utifra en slik manglende hjelp
må nå min situasjon påvises utifra denne
allerede påviste feilframstillingene
med diagnosene Nevrosa Depressiva
og Karakter Neurosa med paranoide vrangforestillinger
og at jeg har erklært sykehuset som fiende som det står
Slik at jeg kan få rett økonomisk hjelp
fram til juridisk behandling av dette
Eller da å søke uføretrygd utifra disse diagnosene
og vanskene dette skaper
slik at jeg iallefall kan få tilbake det økonomiske grunnlaget
for å overleve
Ber nå om at jeg må få hjelp til dette snarest mulig

trond fossum
c/o birger fossum
8683 majavatn

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar